Eksperyment CMS

 

Detektor CMS (ang. Compact Muon Solenoid) jest jednym z czterech wielkich detektorów cząstek przy LHC. To tutaj patrzymy, co powstaje w zderzeniach protonów. CMS jest detektorem “ogólnego przeznaczenia” – zaprojektowano go z myślą o identyfikacji wszystkich rodzajów cząstek i możliwości obserwacji jak najszerszego zakresu zjawisk fizycznych. Jest “Compact”, ponieważ ma “zaledwie” 21 metrów długości i 15 metrów wysokości, a “Solenoidalny”, ponieważ jego sercem jest wielki solenoidalny magnes wytwarzający jednorodne pole magnetyczne.

CMS ma geometrię leżącej beczki z pokrywami i wypełnia całą przestrzeń wokół punktu zderzenia, oprócz obszaru kilku centymetrów wokół wiązki. Detektor ma strukturę cebuli (albo rosyjskiej Matrioszki), w której każda warstwa zbudowana jest z innego rodzaju poddetektorów. Analizując odpowiedzi każdej warstwy na przechodzącą cząstkę, zależące od sposobu w jaki dana cząstka oddziałuje z materiałem detektora oraz z polem magnetycznym, można taką cząstkę zidentyfikować i określić jej energię/pęd. Idąc od punktu zderzenia na zewnątrz, są to:

Krzemowy detektor mozaikowy składający się z ok. 66 milionów oddzielnie odczytywanych pikseli i w którym do detekcji wykorzystuje się zjawisko jonizacji półprzewodnika przez przechodzące przez niego cząstki naładowane elektrycznie,

Krzemowy detektor paskowy (na rys. oznaczony jako śladowy) działający na podobnej zasadzie co detektor mozaikowy, ale ze względów ekonomicznych poukładany w ok. 10 milionów pasków półprzewodnikowych. Detektory krzemowe (zwane łącznie detektorem śladowym) służą do precyzyjnego wyznaczania trajektorii lotu cząstek naładowanych (torów) i wyznaczania pozycji zderzenia (wierzchołka),

Kalorymetr elektromagnetyczny złożony z 68000 kryształów wolframianu ołowiu (PbWO4), wykorzystujący zjawisko kaskadowania elektromagnetycznego do pomiaru energii elektronów i fotonów,

Kalorymetr hadronowy mosiężno-plastikowy kalorymetr z 5000 kanałami odczytu, przeznaczony do detekcji cząstek oddziałujących silnie (hadronów) i mierzący ich energie techniką próbkowania, gdzie cząstki tracą energię tworząc kaskady w kolejnych warstwach mosiądzu, których sygnał jest mierzony w plastikowych scyntylatorach,

Nadprzewodzący magnes pokrywający cały obszar beczki i wytwarzający w swoim wnętrzu pole magnetyczne o indukcji 3.8 T a w obszarze zewnętrznego jarzma magnesu ok. 2 T – pracuje on w temperaturze 4.5 K, ma kształt walca o długości 13 metrów i średnicy 6 metrów i jest największym tego typu urządzeniem na świecie,

Zewnętrzny kalorymetr hadronowy, będący dodatkową warstwą kalorymetru służącą do wyłapywania wysokoenergetycznych hadronów, które przedostały się przez cały główny kalorymetr hadronowy.

Detektory mionowe, złożone z czterech warstw detektorów gazowych działających na zasadzie jonizacji ośrodka gazowego przez przechodzącą cząstkę naładowaną, oraz podzielone na trzy oddzielne systemy: komory dryfowe, katodowe komory paskowe oraz komory RPC – identyfikują one miony, ponieważ każdy inny rodzaj cząstek (oprócz nieobserwowalnych bezpośrednio neutrin) ugrzęźnie w którejś z warstw poprzednich.

Ponadto, na zewnątrz obydwu pokryw, w obszarze najbliższym wiązce, umieszczone są stalowo-kwarcowe kalorymetry “do przodu” mierzące energie hadronów, elektronów i fotonów lecących pod małymi kątami od osi wiązki. Ich specjalny projekt dostosowany jest do konieczności funkcjonowania w warunkach wysokiego promieniowania.

Animacja (kliknij by uruchomić) pokazuje, jak każdy rodzaj cząstek: elektrony, fotony, hadrony naładowane, hadrony neutralne, oraz miony, wygląda w detektorze CMS i w których poddetektorach pozostawia sygnały.

Przy eksperymencie CMS współpracuje ponad 3000 fizyków reprezentujących 190 instytucji naukowych i 41 krajów, w tym grupa fizyków z Warszawy.