Aktualne tematy prac

Poniżej prezentujemy przykładowe tematy prac magisterskich i licencjackich proponowane przez członków naszej grupy. Studentów zainteresowanych wykonywaniem pracy dyplomowej w naszej grupie prosimy o kontakt. Możliwe jest indywidualne ustalenie tematów. Ewentualne tematy prac doktorskich ustalamy indywidualnie z kandydatami na doktorantów.

 

Prace licencjackie:

Poszukiwanie podłużnej polaryzacji bozonów W w eksperymencie CMS przy LHC (Searches for longitudinal polarization of W bosons with the CMS experiment at the Large Hadron Collider)
Opiekun: prof. Krzysztof Doroba oraz dr hab. Michał Szleper (NCBJ)
Kierunek: Fizyka
Specjalność: Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
Opis: Proces rozpraszania bozonów pośredniczących W, nośników oddziaływań słabych, jest ważnym testem mechanizmu Higgsa łamiącego symetrię elektrosłabą i nadającemu cząstkom masę.  Podłużnie spolaryzowane bozony W są według teorii składowymi pola Higgsa, które wypełnia całą przestrzeń; ich obserwacja ma tak samo fundamentalne znaczenie jak obserwacja samego bozonu Higgsa.  Celem pracy jest zdefiniowanie kryteriów selekcji przypadków oraz zmiennych kinematycznych pozwalających na oddzielenie podłużnej polaryzacji od przeważającej liczebnie polaryzacji poprzecznej.

Mionowy system wyzwalania eksperymentu CMS
Opiekun:
dr hab. Marcin Konecki, dr Karol Buńkowski
Kierunek: Fizyka
Specjalność: Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
Opis: Grupa warszawska CMS zajmuje się trygerem mionowym eksperymentu (patrz dedykowana zakładka). W ramach pracy licencjackiej oferujemy zadanie zbadania podstawowych parametrów układu w oparciu o zebrane dane doświadczalne.

Prace magisterskie:

Poszukiwanie hipotetycznych masywnych cząstek naładowanych w
danych eksperymentu CMS przy LHC
Opiekun: dr hab. Artur Kalinowski oraz oraz dr Małgorzata Kazana (NCBJ)
Kierunek: Fizyka
Specjalność: Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
Opis: Masywne naładowane cząstki przewidywane są przez rożne modele rozszerzające Model Standardowy cząstek elementarnych. Ich poszukiwanie jest jedna ze specjalności Warszawskiej Grupy Eksperymentu CMS. Praca będzie polegała na udziale w obróbce zebranych już danych oraz na udziale w optymalizacji systemu wyzwalania detektora CMS poprawiającej jego wrażliwość na tego typu obiekty. Wymagane będzie tworzenie programów w języku C++ które będą używane do analizy przypadków zderzeń proton-proton. Praca będzie doskonałą okazją do zapoznania się ze środowiskiem wielkiego międzynarodowego zespołu tworzącego eksperyment CMS, oraz do użycia nowoczesnych narzędzi komputerowych. Wykonując Pracę student będzie miał też bezpośredni kontakt z jednym z największych projektów badawczych naukowych ostatnich lat.

Poszukiwanie podłużnie spolaryzowanych par bozonów W eksperymencie CMS przy LHC (Search for longitudinally polarized W boson pairs with the CMS experiment at the LHC)
Opiekun: prof. Krzysztof Doroba oraz dr hab. Michał Szleper (NCBJ)
Kierunek: Fizyka
Specjalność: Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
Opis: Proces rozpraszania bozonów pośredniczących W, nośników oddziaływań słabych, jest ważnym testem mechanizmu Higgsa łamiącego symetrię elektrosłabą i nadającemu cząstkom masę.  Podłużnie spolaryzowane bozony W są według teorii składowymi pola Higgsa, które wypełnia całą przestrzeń; ich obserwacja ma tak samo fundamentalne znaczenie jak obserwacja samego bozonu Higgsa.  Praca będzie polegała na przeprowadzeniu symulacji oddziaływań spolaryzowanych bozonów W detektorze CMS, a następnie znalezieniu sposobów oddzielenia polaryzacji podłużnych od przeważających liczebnie polaryzacji poprzecznych, w ramach Modelu Standardowego i poza nim.

Mionowy system wyzwalania eksperymentu CMS
Opiekun:
dr hab. Marcin Konecki, dr Karol Buńkowski, dr hab. Artur Kalinowski
Kierunek: Fizyka
Specjalność: Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
Opis: Grupa warszawska CMS zajmuje się trygerem mionowym eksperymentu (patrz dedykowana zakładka). W ramach pracy magisterskiej oferujemy zadania bezpośrednio związane z aktualnymi pracami grupy. Możliwe są badania obecnie działającego układu OMTF, z użyciem danych zebraniych w drugim okresie działania LHC (2015-2018) i przygotowaniem układu do trzeciego okresu działania LHC (planowanego 2022-2025).
Oferujemy także badania symulacyjne projektowanego nowego trygera, który rozpocznie działanie w fazie wysokiej świetlności LHC (planowane uruchomienie w roku 2027). W ramach prac możliwe jest wykorzystanie uczenia maszynowego.
Jako że wpsółpracujemy z Politechniką Warszawską możliwa jest realizacja prac obejmujących programowanie układów  (w HLS).